Stotteren

Stotteren

Stotteren heeft te maken met een mindere/zwakke aanleg voor timing van spraakbewegingen. Snelheid, spanning en belemmeringen kunnen van invloed zijn op die timing, waardoor stotteren wordt uitgelokt.
Een gespannen en intolerante houding ten aanzien van het spreken kan er dan vervolgens voor zorgen dat het stotteren verergert en in stand gehouden wordt.
Eenieder heeft een eigen manier van omgaan met het stotterend spreken.
Stottertherapie houdt in het geven van informatie, advies en begeleiding aan de stotterende cliënt en zijn of haar omgeving.
Verschillende behandelmogelijkheden zullen worden besproken om vervolgens tot een individueel afgestemd behandelprogramma te komen.
Het uiteindelijke doel van de behandeling is een makkelijke en vooral communicatieve manier van spreken.
Iedereen die zelf stottert of hulp zoekt voor een stotterend kind kan terecht in mijn praktijk.

De logopedist-stottertherapeut

Stottertherapeuten zijn logopedisten die zich hebben gespecialiseerd in therapie en/of onderzoek naar stotteren. Naast de reguliere opleiding hebben zij een vervolgtraject doorlopen waarin zij zich hebben verdiept in de complexiteit van het stotteren en andere vloeiendheidsproblemen. Stottertherapeuten die lid zijn van de NVST nemen deel aan intervisiebijeenkomsten en zijn verplicht zich te blijven scholen, om zo de ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden. Leden van de NVST staan daarbij geregistreerd als European Fluency Specialist en voldoen hierbij aan Europese normen. Stottercentrum Cuijk voldoet aan de normen van NVST en EFS.
Door de brede opleiding, het ruime inzicht in de problematiek van het stotteren en uitgebreide ervaring, zijn stottertherapeuten in staat om kwalitatief goede en verantwoorde behandelingen te geven. Bovendien bieden stottertherapeuten vaak extra therapiemogelijkheden aan zoals groepsbehandelingen, ouderbijeenkomsten en gezinsbegeleiding.

Wat doet een NVST-stottertherapeut?

Stottertherapeuten houden zich bezig met:
Het stimuleren van preventie en vroegtijdige interventie bij kinderen die risico lopen te gaan stotteren.
Het uitvoeren van verantwoord uitgekozen diagnostische werkzaamheden en het geven van therapie. Waarbij zoveel mogelijk wordt gehandeld op basis van wetenschappelijke evidentie.
Het samenwerken met collega-logopedisten of andere hulpverleners voor consultatie, supervisie, intervisie en advies.
Het bijdragen aan en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
Het geven van voorlichting aan ouders, artsen, leraren, overheidsinstanties, verzekeraar e.a.

Verschil tussen logopedie en logopedie-stottertherapie
Logopedisten zijn opgeleid om een breed scala van klachten rond de mondelinge communicatie te behandelen. Daaronder hoort ook het behandelen van stotteren. De problematiek rond stotteren is echter soms zodanig complex dat extra kennis en vaardigheden nodig zijn om dit goed te kunnen begeleiden. De emotionele en sociale kanten van het stotteren vereisen een goede kennis van bijvoorbeeld psychologische en gedragstherapeutische principes. Het trainen van de vloeiendheid vereist een goede beheersing van de vloeiendheidstechnieken. Een stottertherapeut verwerft tijdens de vervolgopleiding deze kennis en vaardigheden door middel van studie, stages en supervisie. Er zijn overigens ook logopedisten die zich extra hebben geschoold in stotteren, zonder dat zij stottertherapeut zijn. De minder complexe stotterproblematiek kan in principe ook door een logopedist worden begeleid.

Stotteren bij kinderen

 

Klik hier om meer te lezen

Stotteren bij jongeren en volwassenen

Klik hier om meer te lezen

Broddelen
        

Klik hier om meer te lezen

Vragen over stotteren
      

Klik hier om meer te lezen